آخرین بروزرسانی: یکشنبه 29 اسفند 1395 10:17:04
  • English (English)

چشم انداز

مقدمه:
تحول و توسعه سازمانی شرکت در ابعاد مختلف از جمله بومی سازی ساخت قطعات صنعت آبزی پروری در قفس ونیز بهبود امکانات و روشها از طریق مطالعه و بررسی دقیق و به روز وتلاش همه جانبه به منظور اصلاح روشهای کاری کنونی همواره صورت می پذیرد و براین باوریم که در انجام این ماموریت ها، کاهش توجیه دار هزینه ها و افزایش سودآوری و نقدینگی بیانگر پیشرفت و ارتقای مالی شرکت خواهد بود.


بيانيه چشم انداز:
شرکت سرمایه گذاری جهاد نصر یک سازمان توسعه دهنده ،یادگیرنده و کارآمد می باشد که خدمات با کیفیت خود را به بهترین شکل ارایه می نماید.

اهداف کیفی این شرکت به شرح ذیل است:

-تولید ثروت از طریق  سرمایه گذاری در طرح های تملکی و سرمایه ای

-توسعه فعالیتهای سرمایه گذاری و تشکیل سبد سرمایه گذاری مطلوب

-توسعه منابع انسانی ، بهبود روابط کاری و ارتقاء فرهنگ سازمانی

-بهبود سازماندهی و بهینه سازی فرایندهای انجام کار

-ارتقاء سطح آموزش و فناوری اطلاعات و ارتباطات

-توسعه و استفاده بهینه از منابع ،امکانات و فرصت های رقابتی

-ارتقای بهره وری در انجام فعالیت ها

-ارتقاء سطح همکاری با سایر شرکت های گروه

-افزایش میزان اثر بخشی و پاسخگویی به انتظارات سهامداران